Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

MY STYLE

i like simple, my choices so is causual, t-shirt and jeans. so this morning like a top print vignettes, skin jeans, blazers....

Zandria Studded Tote

Jersey Top

Skinny Low Jeans

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét